Xe lửa Dĩ An

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thiết kế chế tạo thành công các toa xe, giá chuyển hướng chất lượng cao đã được đưa vào khai thác. Các sản phầm này đã được cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá. cụ thể:

1. Toa xe ghế ngồi 2017 (AlDA17) theo quyết định số: 36559/QĐ-SHTT                  

2. Toa xe 28 giường nằm 2017 (AnDA17) theo quyết định số: 36561/QĐ-SHTT      

3. Toa xe 42 giường nằm 2017 (BnDA17) theo quyết định số: 36560/QĐ-SHTT      

4. Toa xe hàng ăn 2017 (HCDA17) theo quyết định số: 36562/QĐ-SHTT                  

5. Toa xe công vụ phát điện 2017 (CVDA17) theo quyết định số: 36564/QĐ-SHTT 

6. Thiết bị vệ sinh trên toa xe 2017 (VSDA17) theo quyết định số: 36563/QĐ-SHTT

7. Giá chuyển hướng LXKK 2017(GCDA17) quyết định số: 40325/QĐ-SHTT            

Xe lửa Dĩ An