Xe lửa Dĩ An

Ban hành luật Đường sắt 2017

Luật Đường sắt (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2017 với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt.  Luật đã thể hiện được tư duy mới trong hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đường sắt,đồng thời giữ vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung....... Xem toàn văn

Xe lửa Dĩ An