Xe lửa Dĩ An

Tin công cộng

  • TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
    Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông. Tiếp nhận hồ sơ tại phòng Tổng Hợp. Điện toại liên hệ: 0987 088 687 (A.Thủy)
  • Ban hành luật Đường sắt 2017
    Luật Đường sắt (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2017 với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt. Luật đã thể hiện được tư duy mới trong hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đường sắt,đồng thời giữ vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung
  • Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
    Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thiết kế chế tạo thành công các toa xe, giá chuyển hướng chất lượng cao đã được đưa vào khai thác. Các sản phầm này đã được cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Xe lửa Dĩ An