Xe lửa Dĩ An

Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Xe lửa Dĩ An

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thành lập – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Địa chỉ: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Ban chỉ đạo cổ phần hóa trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, thông tin cụ thể như sau:

           Thời gian: Lúc 08 giờ, ngày 12 tháng 01 năm 2016.

            Địa điểm: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 06503752070    Fax: 06503752513

         

Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự./.

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Phạm Hồng Phi  

Xe lửa Dĩ An