Xe lửa Dĩ An

Toa xe ngồi mềm 2 tầng

 

Xe lửa Dĩ An