Xe lửa Dĩ An

Hệ thống vệ sinh nhãn hiệu Dĩ An

DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CP XE LỬA DĨ AN

DIAN SANITARY EQUIPMENT

HỆ THỐNG VỆ SINH NHÃN HIỆU DĨAN

JUNE  2019

Tháng 6-2019

 

 

 

INTRODUCTION:

GIỚI THIỆU

 

  DiAn Sanitary Equipments  already have been located on train since 2005 , counted from 2005 to nowaday they have above 2000 units, and they all have operated well.

Hệ thống vệ sinh nhãn hiệu Dĩ An được lắp trên xe lửa từ năm 2005 , tính từ năm 2005 đến nay đã lắp khoảng 2000 bộ , chúng đều  đã và đang hoạt động tốt.


 

  1. I.                  STRUCTURE OF THE DIAN SANITARY EQUIPMENTS   :

                               CẤU TẠO HỆ THỐNG VỆ SINH NHÃN HIỆU DĨ AN

  The structure of the DiAn Sanitary Equipments  as shown in Figure 1:

 Cấu tạo của hệ thống Vệ Sinh nhãn hiệu Dĩ An được thể hiện trong hình 1 :

  This Equipment has two system , the Air –Water-Waste System and the Treatment Tank .

  The Air-Water-Waste System is locted on the floor of the car , the Treatment Tank is located under the frame of the car .

 Hệ thống này gồm 2 hệ thống thành phần là hệ thống Thuỷ-Khí-Bồn cầu và Thùng Xử lý . Hệ thống Thuỷ- Khí- Bồn cầu được đặt trên sàn xe , trong phòng vệ sinh , Thùng Xử lý được lắp dưới gầm xe .

FIGURE 1 – HÌNH 1

Xem tiếp

Xe lửa Dĩ An